Energie besparen met PO-ers

2407bb1a4ca7bb.jpg

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Amsterdam Wijk: – Opdrachtgever: Novem Architect: Overige partijen: Programma: Het besparen van energie is een van de centrale doelstellingen van het ministerie van VROM. Op basis van de Uitvoeringsnota, de Nota Mensen, Wensen, Wonen, en het Nationaal Milieu Plan 4 heeft NOVEM in opdracht van VROM het koepelprogramma co2-reductie in de gebouwde […]

PO en energiebesparing

Provincie: Utrecht Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Novem Architect: Overige partijen: Programma: SenterNovem wil energiebesparing door particuliere opdrachtgevers stimuleren. Om de mogelijkheden daartoe vast te stellen is een onderzoek uitgevoerd. In het onderzoeksverslag ‘Met particuliere opdrachtgevers energie besparen’ wordt in de vorm van een actieprogramma een aantal concrete activiteiten benoemd. De verwachting is dat met het uitvoeren […]

PO-projecten in 4 grote steden

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Ministerie van VROM Architect: Overige partijen: Programma: De vier grote steden hebben bezwaren geuit tegen de plannen van het rijk om per 2005 naar 30% PO te groeien. Om de betrokken gemeenten meer houvast te bieden bij het uitvoeren van het beleid en het oplossen van problemen heeft De Regie een […]

Evaluatie vijf jaar initiatievenbeleid

24061ea718cd73.jpg

Provincie: Utrecht Gemeente: Utrecht Wijk: Leidsche Rijn Opdrachtgever: Wijkbureau Leidsche Rijn Architect: Overige partijen: Programma: In 1996 heeft De Regie voor Leidsche Rijn het initiatievenbeleid ontwikkeld. Sindsdien daagt de gemeente bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties uit zelf initiatieven te nemen met het doel Leidsche Rijn een gevarieerder, stedelijk karakter te geven. Omdat de ervaringen met het […]

Handboek PO

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis Architect: Overige partijen: Programma: De Vereniging eigen huis heeft in 2002 een handboek eigenbouw voor toekomstige particuliere opdrachtgevers uitgebracht, waarin zowel individuele als collectieve vormen van particulier opdrachtgeverschap aan bod komen. De Regie is als auteur opgetreden voor het deel van het handboek waarin wordt ingegaan op collectief […]

Landelijk onderzoek PO

24061e9aec4fdd.jpg

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Ministerie van VROM Architect: Overige partijen: Programma: Om de ambitie van 30% particulier opdrachtgeverschap meer handen en voeten te geven, heeft het ministerie van VROM in 1999 opdracht aan de Regie gegeven om een landelijk onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop gemeenten in ons land de uitgifte van bouwgrond […]

Adviseur De Nieuwe Bouwopgave

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: Een van de programma\’s van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting is \’De Nieuwe Bouwopgave\’. Daarin komen zaken als particulier opdrachtgeverschap, consumentgericht bouwen, royaal wonen, landgoedwonen aan bod. Marcel Kastein van De Regie heeft gedurende enkele jaren als begeleider en later als extern adviseur voor dit programma opgetreden. […]

Bewonersparticipatie Eva-Lanxmeer

24067d91aca79a.jpg

Provincie: Gelderland Gemeente: Culemborg Wijk: Opdrachtgever: Stichting EVA Architect: Overige partijen: Programma: In de wijk EVA-Lanxmeer wordt een ecologische wijk met circa 200 woningen en werkruimten gerealiseerd op initiatief van de stichting EVA en de gemeente Culemborg. Vanwege het karakter van de wijk geldt als uitgangspunt dat de bewoners nauw bij de totstandkoming en het […]

Bewoners als ontwikkelaar

2407bb3c47bec9.jpg

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: De SEV heeft gedurende een langere periode experimenten ondersteund waarin bewoners gezamenlijk als opdrachtgever voor een eigen woonproject optreden. Op basis van een evaluatie van deze projecten is een wegwijzer voor collectief particulier opdrachtgeverschap opgesteld. De Regie heeft het evaluatieonderzoek samen met werkgroep 2duizend uitgevoerd. Op […]