CPO bestaande bouw Dapperbuurt


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Wijk: Dapperbuurt
Opdrachtgever: Woningstichting De Key
Architect: JAM Architecten
Overige partijen:
Programma: 6 appartementen

In het kader van de vernieuwing van de Dapperbuurt heeft Woningstichting De Key een bestaand pand aan een groep particulieren verkocht. De kopersgroep heeft het pand heringedeeld, kadastraal gesplitst en verbeterd.

In opdracht van De Key heeft De Regie gezorgd voor het informeren van geïnteresseerde particulieren en het werven van deelnemers aan het project. Nadat de kopersgroep geformeerd is, is de betrokkenheid van De Regie geëindigd; de kopersgroep heeft geen gebruik gemaakt van begeleiding door een procesbegeleider.

In 2008 is binnen de vereniging een verschil van mening ontstaan over de toerekening van bouw- en stichtingskosten naar de afzonderlijke deelnemers aan het project. De Principaal heeft aan de vereniging voorgesteld De Regie BV te vragen in het conflict te bemiddelen. Op basis van het advies van De Regie heeft de vereniging de discussie tot een goed einde gebracht.