Evaluatie Mi akoma di color


Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Wijk: Amsterdam Zuid-Oost
Opdrachtgever: SEV
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Het project mi akoma di color is het eerste project in de Bijlmer waarbij toekomstige bewoners als mede-opdrachtgever optreden. Het initiatief is genomen door Woningstichting Patrimonium en de Stedelijke Woningdienst Amsterdam (tegenwoordig onderdeel van Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam). Een deel van de woningen wordt gerealiseerd in de sociale huursector, het resterende deel in de koopsector (middensegment). De totale projectomvang wordt vooraf bepaald op circa 40 tot 60 woningen. In de zomer van 2001 werden de toekomstige bewoners geworven. Zij zijn afkomstige uit de Bijlmerhoogbouw. De bewoners die uiteindelijk zijn geselecteerd namen zitting in panels.

Deze evaluatie heeft betrekking op de periode vanaf het eerste initiatief tot en met december 2003. Het doel van de eerste fase van het experiment was om gezamenlijk in woord en beeld een programma van eisen voor het project vast te stellen. In de evaluatie zal specifiek aandacht worden besteed aan het selectieproces, aan de trainingsbijeenkomsten die de bewoners/ mede-opdrachtgevers hebben gekregen, aan de multiculturele samenstelling van de bewonersgroepen en aan de daarmee samenhangende kansen, knelpunten en oplossingen. Ook zal worden beschreven wat de verwachtingen en ervaringen van de deelnemende bewoners waren/zijn en hoe zij tegen de resultaten aankijken. De Regie voert in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) de evaluatie uit.

24061ed1fec0dd.jpg