Bouwgroepen – duurzaam bouwen en wonen

Onder invloed van de maatschappelijke discussie over de klimaatverandering, CO2-uitstoot en geleidelijke uitputting van de wereldvoorraad fossiele brandstoffen, is de Nederlandse bouwregelgeving de laatste decennia geleidelijk aangescherpt. Door de aangescherpte regelgeving is steeds meer de noodzaak ontstaan om bij de bouw van woningen allerlei extra voorzieningen te treffen. Vaak leiden die maatregelen tot hogere kosten, en dus hogere woningprijzen. Daar staat meestal tegenover dat de energierekening lager uitvalt. Een bewoner heeft daarmee de mogelijkheid de extra investering die bij het kopen of huren van een woning moet worden gedaan geleidelijk terug te verdienen.

CPO-initiatieven komen steeds vaker voort uit de behoefte onder particulieren om de lat uit zichzelf hoger te leggen. Veel bouwgroepen willen energieneutraal bouwen. Bij de bouw van woningen kunnen best meer maatregelen worden genomen om het energieverbruik verder terug te brengen en er kan tegelijkertijd gebruik worden gemaakt van allerlei slimme toepassingen waarmee energie wordt opgewekt. Ook met de wijze van bouwen en de keuze van materialen kan een maatschappelijke bijdrage worden geleverd.

Ook in sociaal opzicht is er behoefte aan een grotere duurzaamheid. Door samen een project te ontwikkelen, ontstaat binnen een bouwgroep sociale cohesie. Die cohesie biedt een goede basis om na de oplevering van de woningen plezieriger te wonen. Dat doorbreekt niet alleen de anonimiteit, het levert vaak allerlei bijzondere en spontane vormen van samenleven en samenwerken op (kinderopvang, autodelen, etc.).