Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als adviesbureau omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Wanneer ons adviesbureau is betrokken bij een project, dan legt ons bureau de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • uw woonwensen
 • uw gegevens voor zover deze van belang zijn om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een project
 • uw financieringsverklaring
 • de datum van aanmelding of inschrijving
 • overige informatie die u al dan niet op verzoek aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons adviesbureau deze gegevens voor?

Ons adviesbureau gebruikt uw gegevens om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren die wij in uw opdracht of in opdracht van een derde partij zoals een gemeente, woningcorporatie of marktpartij geacht worden uit te voeren.

 • Om een administratie te voeren
 • Om te kunnen beoordelen of u voor een project in aanmerking komt
 • Om met u te kunnen communiceren
 • Voor het opstellen van (formele) documenten zoals een deelnameovereenkomst, koopakte, etc.
 • Voor andere werkzaamheden die van ons in het kader van onze opdracht worden verwacht.

Beveiliging en bewaartermijn

Ons adviesbureau zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons adviesbureau onder vermelding van uw naam en adres. Ons adviesbureau zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons adviesbureau de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Ons adviesbureau neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.