Utrecht bouwt zelf

De vraag naar koopwoningen is sinds het najaar van 2008 aanzienlijk teruggelopen. Veel woningbouwprojecten in ons land stagneren daardoor en het ziet er niet naar uit dat deze situatie zich snel zal herstellen. Hoewel de koopwoningmarkt in de provincie Utrecht ten opzichte van veel andere regio’s nog enigszins functioneert, ondervindt ook hier inmiddels op allerlei plaatsen de negatieve effecten van de stagnatie.

De provincie zet zich sinds enige tijd actief in om ‘zelfbouw’ door particulieren te stimuleren. Dat gebeurt langs twee wegen. De provincie tracht gemeenten te bewegen tot het maken van meer ruimte voor zelfbouw op toekomstige woningbouwlocaties. Daarnaast ondersteunt de provincie groepen particulieren die gezamenlijk in eigen beheer woningbouwprojecten realiseren (CPO). Om dit beleid ook praktisch tot uitvoer te brengen, zoekt de provincie al enige tijd naar mogelijkheden om burgers beter te informeren en het te activeren tot het nemen van eigen initiatief. De Regie heeft de provincie voorgesteld om hierbij een eigentijdse aanpak te hanteren. Uitgangspunt daarbij is dat veel meer dan totnogtoe het geval is, geredeneerd worden vanuit de ideeën, wensen en belangen van vragers en veel minder vanuit het aanbod.

De aanpak van De Regie richt zich op de speerpunten:
– Werven, selecteren en organiseren van de markt/organiseren vraag naar koopwoningen
– Organiseren van het aanbod van locaties
– Matching vraag en aanbod
– Begeleiding totstandkoming projecten

De Regie verkent in opdracht van de provincie Utrecht de mogelijkheden om “Utrecht bouwt zelf” vorm te geven. Hierbij zal ook overleg worden gevoerd met potentiële partners die kunnen bijdragen om het platform te steunen.