Uitgifte Ambachtsschool Dordrecht


Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Dordrecht
Wijk:
Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht
Architect:
Overige partijen:
Programma:

Recent is door de regio Drechtsteden een beleid ontwikkeld om het particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw te stimuleren. In het kader van deze beleidsontwikkeling is onder meer een lijst van locaties opgesteld waar particulieren in de toekomst als opdrachtgever zouden kunnen optreden. Per locatie zal steeds moeten worden nagegaan of en zo ja hoe particulieren daadwerkelijk als opdrachtgever kunnen optreden.

De recent leeggekomen Ambachtsschool aan de Reeweg-Oost in Dordrecht is door de regio aangewezen als mogelijke ‘PO-locatie’. De gemeente Dordrecht wil deze ambachtsschool uitgeven aan een groep (georganiseerde) particulieren die de school willen herontwikkelen tot woningen/appartementen. Aan de Regie is gevraagd de gemeente te adviseren bij de voorbereiding van de uitgifte van de school aan particulieren. Bij de advisering zullen onder andere deze vraagstukken aan de orde worden gesteld:

Hoe kan het project het best in de markt worden gezet?

Hoe kan het best een georganiseerde groep particulieren worden geworven? Welke procedure moet daarbij worden gevolgd? Hoe vindt de uiteindelijke toewijzing plaats?

Welke stedenbouwkundige randvoorwaarden moeten vooraf vast worden gelegd? Welke juist niet?
Welke risico’s loopt de gemeente bij de uitgifte en hoe kunnen deze risico’s worden ondervangen?
Welke risico’s lopen de particulieren als opdrachtgever en welke informatie moet de gemeente de particulieren in dit verband vooraf verstrekken? Waar kan de gemeente de particulieren aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid? Welke faciliteiten kunnen aan de particulieren geboden worden?