brochure PO provincie Gelderland

Provincie: Gelderland Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Provincie Gelderland Architect: Overige partijen: Programma: De provincie Gelderland stelt zich actief op om de woningbouwprogramma’s van gemeenten meer in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke vraag naar woningen (volgens het WBO). Deze vraaggestuurde benadering vereist dat gemeenten zich bewuster worden van hun positie en meer de regie in handen […]

Betaalbare woningen voor starters

Provincie: Gelderland Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Provincie Gelderland Architect: Overige partijen: Programma: De Provincie Gelderland heeft al enige tijd geleden een Task Force ingesteld om de woningproductie in de provincie te versnellen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat er meer woningen voor starters worden gebouwd. Starters ondervinden in de huidige markt veel problemen bij het kopen […]

IPSV-eindverslag pakhuis Wilhelmina

240754bf22346a.jpg

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Amsterdam Wijk: Opdrachtgever: stichting De Wilhelmina Architect: Overige partijen: Programma: De status van voorbeeldproject in het kader van het IPSV verplicht de opdrachtgever om na afronding verslag te doen van het project en de bereikte resultaten. De Regie heeft het project begeleid en schrijft in opdracht van de stichting het eindverslag. De […]

Evaluatie Mi akoma di color

24061ed1fec0dd.jpg

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Amsterdam Wijk: Amsterdam Zuid-Oost Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: Het project mi akoma di color is het eerste project in de Bijlmer waarbij toekomstige bewoners als mede-opdrachtgever optreden. Het initiatief is genomen door Woningstichting Patrimonium en de Stedelijke Woningdienst Amsterdam (tegenwoordig onderdeel van Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam). Een deel van de woningen wordt […]

SEV leergang particulier opdrachtgeverschap

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: De Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) zal in 2003 een leergang particulier opdrachtgeverschap verzorgen voor medewerkers van gemeenten en corporaties om de bekendheid met dit onderwerp te vergroten en om te stimuleren dat gemeenten en corporaties meer initiatieven zullen nemen op dit gebied. Aan De Regie is […]

Kostenvergelijking CPO – regulier project

24129ca6d25291.jpg

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: Er is al langere tijd een discussie gaande over de vraag of particulier opdrachtgeverschap duurder of goedkoper is dan op de traditionele manier een woning kopen in een nieuwbouwproject. De indruk bestaat particuliere opdrachtgevers die hun woningen in georganiseerd verband bouwen (collectief opdrachtgeverschap) goedkoper uit zijn. […]

Cremerbuurt

24061eceb83133.jpg

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Amsterdam Wijk: Oud-West Opdrachtgever: SEV Architect: Overige partijen: Programma: De SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) evalueert binnen het programma de Nieuwe Bouwopgave het voorbeeldproject “Cremerbuurt, particulier opdrachtgeverschap in de bestaande bouw”. Het betreft een particuliere verhuurder die het initiatief heeft genomen tot renovatie van de woningen. Bewoners konden -binnen gestelde kaders- voor hun […]

Folder energie besparen met PO-ers

24061ebf3c76f3.jpg

Provincie: Gemeente: Wijk: Opdrachtgever: Novem Architect: Overige partijen: Programma: Novem wil energie besparing effectief onder de aandacht brengen van particuliere opdrachtgevers. Om de mogelijkheden daartoe vast te stellen is een onderzoek uitgevoerd. In het onderzoeksverslag ‘Met particuliere opdrachtgevers energie besparen’ wordt in de vorm van een actieprogramma een aantal concrete activiteiten benoemd. De Regie vat […]

Ontwerp Atelier

Provincie: Zuid-Holland Gemeente: Rotterdam Wijk: Opdrachtgever: Academie van Bouwkunst Rotterdam Architect: Overige partijen: Programma: Circa 15 studenten in het voorbereidend jaar van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam presenteren de resultaten van een ontwerpopdracht in een ontwerpatelier.Het is het eerste atelier in een reeks van acht over een periode van 4 jaar. De opgave betreft […]

Energie besparen met PO-ers

2407bb1a4ca7bb.jpg

Provincie: Noord-Holland Gemeente: Amsterdam Wijk: – Opdrachtgever: Novem Architect: Overige partijen: Programma: Het besparen van energie is een van de centrale doelstellingen van het ministerie van VROM. Op basis van de Uitvoeringsnota, de Nota Mensen, Wensen, Wonen, en het Nationaal Milieu Plan 4 heeft NOVEM in opdracht van VROM het koepelprogramma co2-reductie in de gebouwde […]